IMG-LOGO

พานาโซนิคจัดเต็ม!
แทนคำขอบคุณ รับทันที! เงินสนับสนุน
เพียงติดตั้ง และลงทะเบียน

เฉพาะรุ่น VU / XU / XKU / YU / YN / PN Series

(เฉพาะร้านค้าหรือช่างติดตั้งแอร์เท่านั้น)

พานาโซนิคจัดเต็ม!
แทนคำขอบคุณ รับทันที! เงินสนับสนุน
เพียงติดตั้ง และลงทะเบียน

เฉพาะรุ่น VU / XU / XKU / YU / YN / PN Series

(เฉพาะร้านค้าหรือช่างติดตั้งแอร์เท่านั้น)


*** สำหรับร้านค้า หรือบุคคล ที่จำหน่ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แอร์พานาโซนิค

“แอร์พานาโซนิค ติดแล้วรวย”

บริษัท พานาโซนิค เอ. พี. เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณท่านผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศพานาโซนิคทุกท่าน เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้การสนับสนุนในด้านการขายเป็นอย่างดีเสมอมา ทางบริษัทมีความประสงค์ที่จะช่วยสนับสนุนการขาย เครื่องปรับอากาศพานาโซนิคเพิ่มเติมสำหรับการขายและติดตั้ง โดยมีรายละเอียดด้านล่างดังนี้


เอกสารสำหรับลงทะเบียน


1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาสมุดบัญชี
3. รูปถ่ายบัตรรับประกันสินค้าที่มี Serial Number พร้อมการกรอกข้อมูลครบถ้วน
4. รูปถ่ายเครื่องปรับอากาศพานาโซนิคที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขการรับเงินสนับสนุน

1. ร้านค้าหรือบุคคล (ช่าง) ต้องลงทะเบียนรับเงินสนับสนุนตามรุ่นและช่วงเวลา ดังต่อไปนี้

1.1 รับเงินสนับสนุนเมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 สำหรับรุ่น:

 • Elite nanoe Inverter (VU-UKT) รับเงินสนับสนุน 1,000 บาท
 • Premium nanoe Inverter (XU-VKT) รับเงินสนับสนุน 800 บาท
 • Deluxe nanoe Inverter (XKU-WKT) รับเงินสนับสนุน 800 บาท
 • Standard Non-Inverter (PN-WKT/PN24VKT) รับเงินสนับสนุน 300 บาท

1.2 รับเงินสนับสนุนเมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 30 กันยายน 2563 สำหรับรุ่น:

 • Healthy nanoe Inverter (KU-WKT) รับเงินสนับสนุน 500 บาท
 • ECO Inverter (YU-VKT) รับเงินสนับสนุน 300 บาท
 • ECO Non-Inverter (YN-WKT) รับเงินสนับสนุน 300 บาท

และผู้รับเงินสนับสนุนยินยอมให้บริษัทฯ หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จากมูลค่าเงินสนับสนุนที่ได้รับ *บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบเงินสนับสนุนให้กับสินค้าที่จำหน่ายในช่องทางห้างสรรพสินค้าและงานโครงการ

2. ร้านค้าหรือบุคคล (ช่าง) ที่ขอรับเงินสนับสนุนจะต้องไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ที่หน้าเว็บไซต์ https://bit.ly/ acscampaign2020 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเงินสนับสนุนให้แก่ร้านค้าหรือช่างติดตั้งที่มีการกรอกข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้น โดยจะต้องกรอกข้อมูลภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 – 15 ตุลาคม 2563

3. บริษัทฯจะทำการโอนเงินสนับสนุนให้กับร้านค้าหรือบุคคล (ช่าง) ที่มีการลงทะเบียนผ่านทางหน้าเว็บไซต์สำเร็จ ภายในระยะเวลา ดังนี้

 • ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนระหว่างวันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2563 จะได้รับเงินภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
 • ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2563 จะได้รับเงินภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 • ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนระหว่างวันที่ 16 – 30 มิถุนายน 2563 จะได้รับได้เงินภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
 • ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2563 จะได้รับเงินภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
 • ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนระหว่างวันที่ 16 – 31 กรกฎาคม 2563 จะได้รับเงินภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563
 • ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2563 จะได้รับเงินภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2563
 • ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนระหว่างวันที่ 16 – 30 สิงหาคม 2563 จะได้รับได้เงินภายในวันที่ 15 กันยายน 2563
 • ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2563 จะได้รับเงินภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
 • ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนระหว่างวันที่ 16 – 30 กันยายน 2563 จะได้รับได้เงินภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563
 • ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนระหว่างวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2563 จะได้รับเงินภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563

*หากวันที่ 15 หรือ 30 ตรงกับวันหยุดราชการ ทางบริษัทจะดำเนินการโอนเงินในวันทำการถัดไป

4. หากบริษัทฯพบว่ามีการลงทะเบียนบัตรรับประกันที่มี Serial Number ซ้ำ หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการโอนเงินสนับสนุน ทั้งนี้ การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

จำนวนเงินสนับสนุน

 • CS/CU-VU9UKT
  1,000 บาท
 • CS/CU-VU13UKT
  1,000 บาท
 • CS/CU-VU18UKT
  1,000 บาท
 • CS/CU-XU9VKT
  800 บาท
 • CS/CU-XU13VKT
  800 บาท
 • CS/CU-XU18VKT
  800 บาท
 • CS/CU-XU24VKT
  800 บาท
 • CS/CU-XKU9WKT
  800 บาท
 • CS/CU-XKU13WKT
  800 บาท
 • CS/CU-XKU18WK
  800 บาท
 • CS/CU-XKU24WKT
  800 บาท
 • CS/CU-KU9WKT
  500 บาท
 • CS/CU-KU13WKT
  500 บาท
 • CS/CU-KU18WKT
  500 บาท
 • CS/CU-KU24WKT
  500 บาท
 • CS/CU-YU9VKT
  300 บาท
 • CS/CU-YU13VKT
  300 บาท
 • CS/CU-YU18VKT
  300 บาท
 • CS/CU-YU24VKT
  300 บาท
 • CS/CU-YN9WKT
  300 บาท
 • CS/CU-YN12WKT
  300 บาท
 • CS/CU-YN18WKT
  300 บาท
 • CS/CU-YN24WKT
  300 บาท
 • CS/CU-PN9WKT
  300 บาท
 • CS/CU-PN12WKT
  300 บาท
 • CS/CU-PN18WKT
  300 บาท
 • CS/CU-PN24VKT
  300 บาท